• معرفی مدیریت ها
  • مرکز مشاوره

اردوی باغ نگارستان

 

اردوی بازدید از باغ موزه نگارستان و باغ موزه مقدم به همراه کارگاه "کمالگرایی و اهمالکاری" ویژه دانشجویان خوابگاه دختران روز جمعه مورخ 97/12/10 از ساعت 9 الی 16 برگزار خواهد شد. مدرس کارگاه خانم دکتر عظیمی از روانشناسان مرکز مشاوره می باشند.


1397/12/05   869 بار