• معرفی مدیریت ها
  • امور فرهنگی و فوق برنامه

استعلامات انتخاباتی

طبق استعلامات صورت گرفته از شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با توجه به بیماری منحوس کورنا، مصوب شد نشریاتی که تا تاریخ 97/12/01 یک شماره چاپ کرده باشند به عنوان نشریه فعال محسوب شده و می توانند در این انتخابات شرکت کنند. می شوند.
مصوبه دوم اعضای شورای مرکزی ناظر بر نشریات در خصوص سنوات مجاز تحصیلی برای کاندیداتوری (ماده 7 شیوه نامه)، افزایش سنوات مجاز تحصیلی از 8 ترم به 9 ترم، برای این انتخابات بود.


1399/06/23   290 بار