• معرفی مدیریت ها
  • روابط عمومی معاونت

درس گفتارِ حافظ شناسی قسمتِ هفتم (۷)

به نامِ خداوندِ جان و خرد

درس‌گفتارِ حافظ‌شناسی

شرحِ شعرِ حافظ از استاد مهدی نوریان

مَطلَعِ غزل: شرابِ تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش​

قسمت هفتم (۷)

 

 

 

شرابِ تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش؛ که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش.
 
سماطِ دهرِ دون‌پرور ندارد شهدِ آسایش؛ مذاقِ حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش.
 
بیاور می که نتوان شد ز مکرِ آسمان ایمن؛ به لعبِ زهرۀ چنگی و مریخِ سلحشورش.
 
کمندِ صیدِ بهرامی بیفکن جامِ جم بردار؛ که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش.
 
بیا تا در میِ صافیت رازِ دهر بنمایم؛ به شرطِ آن که ننمایی به کج‌طبعانِ دل‌کورش.
 
نظر کردن به درویشان منافیِ بزرگی نیست؛ سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش.
 
کمانِ ابروِ جانان نمی‌پیچد سر از حافظ؛ ولیکن خنده می‌آید بدین بازوی بی‌زورش.

در روزهای پاییز رنگارنگ، توفیق یافته‌ایم که انتشار درس‌گفتارهای ارزشمندِ استاد مهدیِ نوریان را تقدیمتان کنیم. امیدواریم به خواستِ خداوند و با یاریِ این برنامه‌ها، حافظ و شعرِ او را بهتر بشناسیم و بیشتر لذت ببریم.

 

معاونتِ فرهنگی و اجتماعی، دانشگاهِ علم و صنعتِ ایران

این برنامه را با بازکردنِ این پیوند تماشا کنید:

 

https://shaareh.ir/darsgoftarhafez۷/

 


1400/08/29   163 بار