• معرفی مدیریت ها
  • روابط عمومی معاونت

درس گفتارِ حافظ شناسی قسمتِ ششم (۶)

به نامِ خداوندِ جان و خرد

درس‌گفتارِ حافظ‌شناسی

شرحِ شعرِ حافظ از استاد مهدی نوریان

مَطلَعِ غزل: فکرِ بلبل همه آن است که گل شد یارش

قسمت ششم (۶)

خاک را دامانِ پُر زر می‌کند فصلِ خزان                                                    بادها را کیمیاگر می‌کند فصلِ خزان

رتبۀ ریزش بود بالاتر از اندوختن                                                              از بهاران جلوه خوش‌تر می‌کند فصل خزان

(صائب تبریزی)

در روزهای بارانیِ خزانِ رنگارنگ، توفیق یافته‌ایم که انتشار درس‌گفتارهای ارزشمندِ استاد مهدیِ نوریان را بیاغازیم. امیدواریم به خواستِ خداوند و با یاریِ این برنامه‌ها، حافظ و شعرِ او را بهتر بشناسیم و بیشتر لذت ببریم.

معاونتِ فرهنگی و اجتماعی، دانشگاهِ علم و صنعتِ ایران

این برنامه را با بازکردنِ این پیوند تماشا کنید:

https://shaareh.ir/darsgoftarhafez۶/

 


1400/08/29   171 بار