• معرفی مدیریت ها
  • روابط عمومی معاونت

اطلاعیه شماره سه جشن دانش آموختگان (98-97)

با توجه به تغییر تاریخ برگزاری جشن، امکان ویرایش اطلاعات دانش آموختگان به تاریخ 10 الی 15 اردیبهشت 99 موکول گردید
دبیرخانه جشن 77491231


1398/12/21   949 بار