برنامه زمانبندی معرفی رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران (روزباز 99)
برنامه زمانبندی معرفی رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران در لینک lms دانشگاه
اطلاعیه کلاس های مجازی تابستانی فرزندان کارکنان و اساتید / تابستان ۱۳۹۹
اطلاعیه کلاس های مجازی تابستانی فرزندان کارکنان و اساتید / تابستان ۱۳۹۹