• نهادهای دانشجویی
  • انجمن های علمی
وبینار نقوش هندسی در آفرینش فرش ایرانی و رونمایی از کتاب "دفتر نخست الگوهای هفدگانه تکرار در فرش ایرانی"
وبینار نقوش هندسی در آفرینش فرش ایرانی به همت دفتر مرکزی انجمن های علمی دانشجویی و انجمن علمی دانشکده ریاضی با همکاری انجمن های علمی دانشگاه سمنان و انجمن علمی دانشجویی فرش دانشگاه سمنان با حضور دکتر اکبر دهقان نژاد(هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران) و دکتر ناصر ساداتی (هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه سمنان) در تاریخ 1تیرماه 1399 برگزار گردید.