• نهادهای دانشجویی
  • انجمن های علمی
بازدید از آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، بازدید از آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران را برگزار نمود. این بازدید با حضور 31 نفر از دانشجویان در روز پنجشنبه مورخ 19 مهر 1397 از ساعت 8:00 الی 12:00 برگزار گردید. در این بازدید، دکتر ماسوله (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) توضیحاتی در رابطه با نحوه عملکرد، روند طراحی و ساخت هریک از ربات های موجود در آزمایشگاه بیان نمودند. امید است با برگزاری این بازدید علمی، گامی کوچک در راستای اعتلای علمی دانشجویان و ارتباط بهتر آن ها با صنعت برداشته باشیم.