• نهادهای دانشجویی
  • تشکل ها
کلاس رفع اشکال ریاضی 1 فرامرزی
با توجه به زمان میانترم ریاضی یک که روز 1 آذرماه بود، تصمیم گرفته شد که با توجه به رویکرد علمی دفتر فرهنگی، کلاس رفع اشکالی برای دانشجویان ورودی برگزار گردد.