• نهادهای دانشجویی
  • تشکل ها
نمایشگاه عکس تخریب محیط زیستی
این نمایشگاه در روبروی ساختمان پانزده خرداد در تاریخ 14و 15 ابان 97 برگزار گردید