• معرفی مدیریت ها
  • گروه طرح و برنامه
  • کمیته راهبردی فرهنگی
معرفی کمیته راهبردی فرهنگی
تدوین برنامه راهبردی در حوزه ی فرهنگی، یکی از اقدامات کلیدی و بسیار مهمی است که می تواند نقش بسزایی در تحقق هر چه بهتر اهداف فرهنگی در دانشگاه ایفا نماید. بدین منظور، پس از تشکیل کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه ی فرهنگی، با همکاری ارزشمندی که اعضای محترم کمیته داشته اند، تا کنون اقدامات مهم و منسجمی در حوزه ی معاونت فرهنگی - اجتماعی دانشگاه، در این خصوص صورت گرفته است که در ادامه به اهم این موارد، اشاره خواهد شد.