• معرفی مدیریت ها
  • گروه طرح و برنامه
  • نظارت و ارزیابی فرهنگی
سنجش افکار و رصد فرهنگی
رصد فرهنگی عبارت است از: «تحلیل و بررسی ارزش‌ها، نگرش ‎ ها، هنجارها و رفتارهای موجود در جامعه، سطح فرهنگ ملی و عمومی و خرده فرهنگ‌ها که برای مسأله شناسی فرهنگی و پایش جریان‌های فرهنگی تولید شده در حوزه‌های مختلف جامعه اعم از فرهنگ دینی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ مدنی و فرهنگ علمی انجام می‌گیرد و هدف آن آینده نگری فرهنگی و شناسایی به موقع جریان ‎ ها و مسائل فرهنگی و ارائه‌ راهبردهای مواجهه صحیح با آن ‎ ها می‌باشد »
نظارت و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی
اهم فعالیت های این دفتر به این قرارند: