• معرفی مدیریت ها
  • گروه طرح و برنامه
  • مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی
دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی
برای افزایش کارائی فعالیت های صورت گرفته در معاونت فرهنگی و اجتماعی و همچنین ارتقاء کیفیت برنامه ها و به روز رسانی آئین نامه ها و قوانین لازم است در همه زمینه ها مطالعات مورد نیاز انجام گرفته و برنامه ریزی شود. لذا این دفتر موظف است در حوزه های مختلف مطالعات لازم را انجام داده و نتایج را برای افزایش کارائی و ارتقاء برنامه ها به واحد های مربوطه ارائه نماید.