• معرفی مدیریت ها
  • گروه طرح و برنامه
  • دبیرخانه شورای فرهنگی
آیین نامه شورای فرهنگی دانشگاه ها
آیین نامه شورای فرهنگی دانشگاه هاـ بخشی از آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها به شرح ذیل می باشد:
مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه
مصوباتی که در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه به تصویب رسیده اند، به شرح ذیل می باشند.
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 94
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 94 به شرح ذیل می باشد.
معرفی شورای فرهنگی دانشگاه
شورای فرهنگی دانشگاه عالیترین مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل فرهنگی دانشگاه می باشد.
مصوبات شورای فرهنگی در سال 97
مصوبات شورای فرهنگی در سال 97 شامل موارد ذیل می باشد:
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 95
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 95 به شرح ذیل می باشد.
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 96
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 96 به شرح ذیل می باشد.
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 97
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 97 به شرح ذیل می باشد.